LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY NĂM 2020

Ngày đăng: 16/06/2021

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HUYỆN ỦY HÒA VANG

*

Số 814-TB/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hòa Vang, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

lịch tiếp công dân của đng chí Bí thư Huyện ủy năm 2020

-----

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của ngưi đng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Quy định số 2170-QĐ/HU ngày 26-8-2019 ca Ban Thường vụ Huyện ủy quy định về thẩm quyền, quy trình tiếp công dân và xử lý đơn, thư gửi đến Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, thừa lệnh Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thông báo lịch tiếp công dân của đng chí Bí thư Huyện ủy năm 2020 như sau:

- Đng chí Bí thư Huyện ủy tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng. Nếu ngày 15 hằng tháng là thứ Bảy hoặc Chủ nhật hoặc trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì việc tiếp công dân chuyển sang ngày làm việc liền kề. Trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ trùng với thời đim đng chí Bí thư Huyện ủy dự họp theo giấy mời của thành phố, các kỳ họp thường kỳ của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy hoặc các lý do đột xuất khác, sẽ có thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân cụ thể.

Đa điểm tiếp công dân: Cơ quan Huyện ủy Hòa Vang, địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

- Đối với những tháng đng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện có lịch tiếp công dân theo lịch của HĐND huyện thì kết hợp việc tiếp dân của ngưi đng đầu cấp ủy với tiếp dân của chủ tịch HĐND. Cụ thể:

+ Tháng 3 năm 2020: tiếp dân vào ngày 06/3/2020 tại phòng tiếp công dân – Trụ sở HĐND huyện Hòa Vang (Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

+ Tháng 6 năm 2020: tiếp dân vào ngày 12/6/2020 tại phòng tiếp công dân – Trụ sở HĐND huyện Hòa Vang (Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

+ Tháng 9 năm 2020: tiếp dân vào ngày 04/9/2020 tại phòng tiếp công dân – Trụ sở HĐND huyện Hòa Vang (Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

+ Tháng 12 năm 2020: tiếp dân vào ngày 04/12/2020 tại phòng tiếp công dân – Trụ sở HĐND huyện Hòa Vang (Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Thừa lệnh Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thông báo đ các cơ quan, đơn v và công dân được biết.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy,

- HĐND, UBND huyện, UBMTTQVN huyện,

- Các cơ quan TMGV Huyện ủy,

- Ban Tiếp Công dân huyện,

- Đảng ủy 11 xã,

- Công khai trên Website của Huyện ủy,

- Lưu VPHU.

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Tin liên quan

1 / 5
Làng Cổ Phòng Nam
2 / 5
Suối Hoa
3 / 5
Bà Nà
4 / 5
Hòa Phú Thành
5 / 5
Đồng Xanh - Đồng Nghệ
Loading the player...
Lượt truy cập: 261,651 Hôm qua: 202 - Hôm nay: 120 Tuần trước: 1,363 - Tuần này: 1,023 Tháng trước: - Tháng này: 20,045 Đang trực tuyến: 4