HÒA PHƯỚC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Ngày đăng: 10/06/2022
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hòa Phước luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác KTGS bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.
Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã Hòa Phước chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS năm của Đảng bộ. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy tổ chức KTGS đối với 03 chi bộ và 01 đảng viên; UBKT Đảng ủy KTGS đối với 03 chi bộ và 01 đảng viên. Nội dung kiểm tra trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới; Đề án tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo tại Đảng bộ huyện Hòa Vang; Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Các cuộc KTGS của Đảng ủy xã đều được tiến hành nghiêm, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, từ đó giúp tổ chức đảng, đảng viên sửa chữa, có giải pháp khắc phục, không để xảy ra khuyết điểm, vi phạm; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giúp mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao trách nhiệm nêu gương và ý thức trách nhiệm phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, uy tín của Đảng được nâng lên, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân.


Tổ giám sát làm việc đối với chi bộ thôn Trà Kiểm


Tổ giám sát làm việc đối với chi bộ thôn Cồn Mong


Tổ giám sát làm việc đối với chi bộ Trường Mầm non Hòa Phước

NI NI – XÃ HÒA PHƯỚC

Tin liên quan

1 / 5
Làng Cổ Phòng Nam
2 / 5
Suối Hoa
3 / 5
Bà Nà
4 / 5
Hòa Phú Thành
5 / 5
Đồng Xanh - Đồng Nghệ
Loading the player...
Lượt truy cập: 225,086 Hôm qua: 121 - Hôm nay: 116 Tuần trước: 1,552 - Tuần này: 116 Tháng trước: 29,359 - Tháng này: 23,019 Đang trực tuyến: 17